Общи условия

Декларация за общите условия

Този сайт е собственост на Бирхаус България ЕООД, ЕИК: 207294663, с адрес: гр. София, бул. Цар Борис 3 99

Чл. 1. Съгласие с Общите условия

Използвайки този сайт клиентът автоматично се съгласява с Общите условия. Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. По смисъла на закона за електронната търговия и електронния подпис, електронното изявление придобива качеството на електронен документ. 

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да използва сайта. Клиентът се задължава да спазва клаузите на Общите условия.

Ако не сте сългасни с настоящите Общи условия, не използвайте този сайт. 

Чл. 2. Този сайт е предназначен само за лица навършили законната възраст за консумация и употреба на алкохол

1. Използвайки този сайт Вие заявявате и се съгласявате, че сте навършили законната възраст за консумация на алкохол. Ако сте под законовата възраст нямате право да изполвате този сайт. 

Чл. 3. Този сайт се ръководи спрямо приложимото законодателство на Република България

Чл. 4. Актуализиране на общите условия, право на актуализация

Разнообразието от продукти, предлагани на този сайт  могат да бъдат допълвани и модифицирани с с цел усъвършенстване или актуализиране на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които имат отношение спрямо условията за предлагането им. В тази връзка настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Бирхаус България ЕООД.

При извършване на промени в Общите условия, Бирхаус България ЕООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в този сайт за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 4 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Бирхаус България ЕООД по електронна поща на адрес: 

Чл. 5. Права и ограничения на интелектуалната собственост

Всички права върху този сайт са запазени. Настоящето и бъдещо съдържание, включително текст, снимки, графики, видео и дизайн са собственост на Бирхаус България ЕООД или са лицензирани на Бирхаус България ЕООД от трета страна. В случай на отдаване на лицензиране на интелектуалната собсвеностот трета страна, третата страна запазва всички права върху нея и всички права се упражняват в нейна полза.